Tajemnice Komise žen ÚV KSČM - Tereza Čechová Humpolcová

Předsedkyně Komise žen ÚV KSČM - Soňa Marková

Komise žen ÚV KSČM

Kateřina Konečná, Josef Bouda - volební kampaň do EP

Kateřina Konečná, Marie Pěnčíková, Hana Aulická Jírovcová, Alena Nohavová

Komise žen ÚV KSČM

 

Category Archives: Tiskové zprávy

Den rovnosti žen a mužů 19.6.2016

 

den_rovnosti

 

Tisková zpráva při příležitosti Dne rovnosti žen a mužů 19. 6. 2016 

19. červen si již tradičně připomínáme jako Den rovnosti žen a mužů. Tento den upozorňujeme na přetrvávající nerovnosti a znevýhodňování žen i mužů na základě genderu. V Praze na Karlově náměstí bude u příležitosti MDR fungovat informační stánek Gender Studies, o. p. s. (v pátek 17. 6. u sochy Elišky Krásnohorské). Veřejnosti bude po celý den k dispozici bezplatné pracovněprávní poradenství zaměřené na problematiku návratů na trh práce po mateřské a/nebo rodičovské, právní nároky rodičů malých dětí v zaměstnání, možnosti a limity flexibilních pracovních forem, kyberšikanu či diskriminaci na základě věku a/nebo pohlaví.

U příležitosti Dne rovnosti vychází tematické Noviny Gender Studies zaměřené na problematiku celoživotních ekonomických dopadů mateřství. Noviny budou rozdávat kameloti a kamelotky na významných dopravních uzlech v Praze. Mimo jiné v nich vychází rozhovor s ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou o slaďování práce a rodiny a novinkách v rodinné politice a s Vladimírem Špidlou o (nejen) mezigenerační solidaritě v rámci společnosti.

V posledních dvou letech se Gender Studies, o.p.s. zaměřovala na ekonomické a sociální dopady mateřství. Výsledky výzkumů jsou alarmující. den2

Násilí na ženách

týrání

TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ

proFem o.p.s ve spolupráci s Úřadem vlády ČR uspořádaly dne 1. 6. 2016 konferenci s mezinárodní účastí na téma Ekonomické dopady domácího násilí v oblasti zdraví. Konference probíhala pod záštitou ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera.

 Datum konání: 1. 6. 2016

Místo konání: Lichtenštejnský palác, U Sovových mlýnů 4/506, 118 00 Praha 1

Na konferenci byly představeny výsledky rozsáhlého výzkumu, jehož cílem bylo vyčíslit náklady spojené se zdravotními následky domácího násilí v České republice. Průzkum probíhal formou osobního dotazování celkem 3058 žen v celé České republice. Výsledky průzkumu vyčíslují finanční dopady zranění a chronických následků domácího násilí ve zdravotnickém sektoru v roce 2014. Výzkum zpracovala agentura Mind Bridge Consulting.

Z průzkumu vyplynulo, že:

  • celkem v České republice zažilo domácí násilí 27,7 % dotázaných žen starších 18 let
  • 162 000 žen vyhledalo v roce 2014 lékařskou pomoc v důsledku domácího násilí
  • 1,850 miliardy korun činily v roce 2014 náklady veřejného zdravotního pojištění na ošetření a léčbu žen, které zažily domácí násilí
  • dalších 215 miliónů korun pak v roce 2014 zaplatily tyto ženy z vlastních zdrojů na doplatcích za léky a dalších přímých platbách
  • nejvyšší výdaje na léčbu následků domácího násilí na ženách v roce 2014 – 1,24 mld. korun – vydala pojišťovna VZP
  • téměř jedna čtvrtina žen, které zažily domácí násilí, někdy nevyhledala lékařské ošetření, přestože jej potřebovala
  • v  557 000 případech domácího násilí mezi partnery kdykoliv v minulosti bylo svědkem i dítě (děti), z  toho v 35 700 případech došlo k fyzickým zraněním dítěte.

Tisková zpráva

stažený soubor (3)

Česká ženská lobby vítá rozhodnutí vlády přistoupit k Istanbulské úmluvě
Vyslovení souhlasu Vlády ČR s podpisem Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (Istanbulské úmluvy) považujeme za krok správným směrem. Zásadní však bude až samotná ratifikace úmluvy.
Proč je Istanbulská úmluva důležitá? V čem spočívá její přínos oproti již existující legislativě?
Úmluva považuje násilí vůči ženám za porušení lidských práv a formu diskriminace. Znamená to, že státy se budou muset zodpovídat, pokud nebudou na toto násilí adekvátně reagovat. Úmluva zavádí definici trestných činů, které doposud v právním systému neexistovaly, jako například vynucená sterilizace, vynucený potrat nebo nebezpečné pronásledování (stalking). Úmluva rovněž vyzývá veškeré relevantní státní orgány a služby, aby se zapojily do řešení problému násilí na ženách. To má být řešeno koncepčně, koordinovaně a nikoli jednotlivými orgány na vlastní pěst.
Aby bylo násilí na ženách opravdu odstraněno, vyžaduje Úmluva po státech, aby byly aktivní na poli prevence násilí na ženách, zajistily skutečně fungující ochranu obětem násilí, aby trestné činy byly důsledně stíhány a aby byla monitorováno faktické naplňování Úmluvy.
„Istanbulská úmluva přináší ochranu potřeb a bezpečnosti obětí. Potřebné je zejména vytvoření sítě podpůrných služeb, jež budou obětem a jejich dětem poskytovat lékařskou, psychologickou, sociální a právní pomoc ve všech krajích České republiky,“ dodává Jana Chržová předsedkyně České ženské lobby.
Souhlas s podpisem smlouvy je důležitým signálem, že naše vláda vnímá problém násilí na ženách jako podstatný. Podpisem a samotnou ratifikací se Česká republika postaví po bok vyspělým státům. Pokud politikům a i veřejnosti skutečně záleží na bezpečí českých žen a dívek, jak v poslední době svorně prohlašují, měli by podpis a následnou rychlou ratifikaci Istanbulské úmluvy rozhodně podpořit.
Kontakt:
Jana Chržová, předsedkyně České ženské lobby, predsedkyne@czlobby.cz

Rovnost žen a mužů

1Rovnost žen a mužů se za posledních sedm let zlepšila

Česká ženská lobby v prosinci zveřejnila stínovou zprávu, která analyzuje vývoj společnosti od roku 2008 z pohledu rovnosti žen a mužů. Základní sdělení: Postavení žen v české společnosti se lepší, přesto není důvod k přílišnému optimismu.

Stínová zpráva o stavu genderové rovnosti v České republice roku 2015 vychází v roce, v němž si připomínáme dvacet let od podepsání Pekingské akční platformy OSN. Ta stanovila 12 kritických oblastí, v nichž jsou ženy celosvětově znevýhodněny proti mužům. Řada z nich se týká i české společnosti. Za nerovným postavením žen a mužů stojí hluboké stereotypy, které nejsou jen v myslích jednotlivých lidí, nýbrž jsou vtěleny do sociálních institucí, na nichž stojí naše společnost.

Ženy ve funkci starostky

 

 

TZ: Téměř čtvrtinu všech starostů a starostek tvoří ženy. Vyšší úrovně politiky jim zůstávají uzavřeny.

 Téměř čtvrtinu (23 %) všech starostů a starostek tvoří ženy. Nejvíce žen působí ve vedení nejmenších obcí (24 %), nejméně jich naopak najdeme na pozicích primátorek (11,5 %). V radách statutárních měst působí průměrně 20 % žen. Výsledky analýzy dnes zveřejnila organizace Fórum 50 %, která usiluje o vyvážené zastoupení žen a mužů v politice. Jedná se o vůbec první komplexní analýzu tohoto druhu.

Úroveň místních samospráv je v české politice jedinou, kde se trvale zvyšuje zastoupení žen mezi nominovanými i mezi zvolenými zastupitelkami. Počet žen v komunální politice vzrostl od roku 1994 do roku 2014 více než 1,5 krát. Jejich podíl po volbách v roce 2014 činí 27 %, na pozici starostky či primátorky 23 %. Fórum 50 % vytvořilo unikátní webovou databázi, kde lze všechny zvolené starostky dohledat a která je veřejně dostupná na tomto odkazu: http://padesatprocent.cz/cz/politicky/databaze-politicek/starostky.

„Vzrůstající zapojení žen do rozhodování na komunální úrovni je určitě dobrou zprávou. Bohužel ani zde ještě nebyla dosažena tzv. minimální 30% kritická hranice, kterou je nutné překročit, aby určitá menšina mohla efektivně hájit své potřeby a zájmy a nebylapřeválcována většinou. Zároveň platí, že nejvíce žen najdeme tam, kde je nejméně moci a peněz, tedy na úrovni nejmenších obcí, kde je pozice starostek většinou neuvolněná a jen symbolicky finančně ohodnocená,“ komentuje výsledek analýzy ředitelka Fóra 50 % Jana Smiggels Kavková. „Velmi nízké je zastoupení žen v Poslanecké sněmovně i krajských zastupitelstvech, průměrně kolem 20 %. Zde mohla pomoci novela zákona zavádějící kvóty na kandidátní listiny, tu však včera vláda zamítla,“ doplňuje Kavková.

„Osobně velmi vítám a podporuji zapojení žen do rozhodování nejen na komunální úrovni. Pro harmonický rozvoj komunity je totiž velmi potřeba rozdílný ženský a mužský pohled a způsob řešení problémů. Přínosný je také fakt, že ženy zpravidla kladou větší důraz na mezilidské vztahy a jejich zlepšení. Měli bychom tedy všichni chtít rovnováhu žen a mužů, protože pak bude společnost ohleduplnější a lépe komunikovat,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl.

Nejmenší podíl žen najdeme ve statutárních městech na pozici primátorek, pouze 11,5 % (z 26 primátorů jsou jen 3 ženy – v Praze, v Děčíně a Ústí nad Labem). V obcích III. typu činí celkový podíl žen na pozicích starostek necelých 15 %, v obcích II. typu 21 % a v nejmenších obcích I. typu působí žen 24 %.