týrání

TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ

proFem o.p.s ve spolupráci s Úřadem vlády ČR uspořádaly dne 1. 6. 2016 konferenci s mezinárodní účastí na téma Ekonomické dopady domácího násilí v oblasti zdraví. Konference probíhala pod záštitou ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera.

 Datum konání: 1. 6. 2016

Místo konání: Lichtenštejnský palác, U Sovových mlýnů 4/506, 118 00 Praha 1

Na konferenci byly představeny výsledky rozsáhlého výzkumu, jehož cílem bylo vyčíslit náklady spojené se zdravotními následky domácího násilí v České republice. Průzkum probíhal formou osobního dotazování celkem 3058 žen v celé České republice. Výsledky průzkumu vyčíslují finanční dopady zranění a chronických následků domácího násilí ve zdravotnickém sektoru v roce 2014. Výzkum zpracovala agentura Mind Bridge Consulting.

Z průzkumu vyplynulo, že:

  • celkem v České republice zažilo domácí násilí 27,7 % dotázaných žen starších 18 let
  • 162 000 žen vyhledalo v roce 2014 lékařskou pomoc v důsledku domácího násilí
  • 1,850 miliardy korun činily v roce 2014 náklady veřejného zdravotního pojištění na ošetření a léčbu žen, které zažily domácí násilí
  • dalších 215 miliónů korun pak v roce 2014 zaplatily tyto ženy z vlastních zdrojů na doplatcích za léky a dalších přímých platbách
  • nejvyšší výdaje na léčbu následků domácího násilí na ženách v roce 2014 – 1,24 mld. korun – vydala pojišťovna VZP
  • téměř jedna čtvrtina žen, které zažily domácí násilí, někdy nevyhledala lékařské ošetření, přestože jej potřebovala
  • v  557 000 případech domácího násilí mezi partnery kdykoliv v minulosti bylo svědkem i dítě (děti), z  toho v 35 700 případech došlo k fyzickým zraněním dítěte.

Konferenci zaštítil ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier, který se k tématu konference a k výsledkům předkládané studie vyjádřil: Domácí násilí stále představuje závažný problém. Odehrává se skrytě, za zavřenými dveřmi. O to těžší je tomuto násilí zabránit a pomáhat jeho obětem. Výsledky různých studií ukazují, že domácí násilí má negativní dopady nejen na jeho přímé účastníky, ale – co je daleko horší – také na děti, které jsou ho v mnoha případech svědky. Nezanedbatelné jsou i ekonomické dopady, včetně těch v oblasti zdravotnictví. Čísla, která dnešní konference představuje, jsou varující a my musíme hledat účinné cesty, jak domácímu násilí a jeho dopadům čelit. V tom vidím smysl této konference a dalších podobných akcí, proto také podporuji tzv. Istanbulskou úmluvu, jejímž cílem je nulová tolerance k tomuto násilí.

 Ředitelka organizace proFem Jitka Poláková uvedla: „V České republice nejsou vedeny statistiky obětí domácího násilí, které vyhledaly lékařské ošetření. Provedený průzkum je tak prvním krokem k tomu, aby upozornil na nutnost sběru těchto dat. Je potřeba vést komplexní statistiky ze strany zdravotních pojišťoven, statistiky vyhodnocovat a s výsledky dále pracovat. Pro nastavení vhodných preventivních opatření musíme sledovat počet pacientek a pacientů, u kterých bylo příčinou zdravotních problémů DN, jaké zdravotní následky se u nich objevovaly a jaká léčba jim byla poskytnuta.“

 Na konferenci zazněla konkrétní doporučení v oblasti zdravotnictví. Jednalo se o systematické vzdělávání zdravotnického personálu v problematice DN. Zajištění dostupné psychoterapie a odborné psychologické a psychiatrické pomoci hrazené ze zdravotního pojištění pro osoby, které zažily či zažívají DN. Byla zmíněna potřeba zaznamenání podrobné dokumentace zranění, u kterých je podezření, či jistota, že vznikly v důsledku DN.

A v neposlední řadě vyčlenění speciálních oddělení ve zdravotnických zařízeních pro oběti sexuálního a/nebo domácí násilí, by se mohlo stát významným pokrokem v oblasti prevence a účinné pomoci těm, kteří ji potřebují.

Za proFem, o.p.s.:                                          Za Úřad vlády:

Jitka Poláková                                               Olga Jeřábková

ředitelka proFem, o.p.s.                                 odd. vnějších vztahů, ÚV ČR

tel.: 774 433 005                                           tel.: 702 153 420

 O proFem:

 proFem o.p.s., je ženská nezisková organizace, která se již od roku 1993 zaměřuje na společenské oblasti, v nichž dochází k porušování lidských práv – zejména na potírání násilí na ženách a domácího násilí. Jednou z oblastí činnosti proFemu je projekt pod názvem „AdvoCats for Women“, který poskytuje ženám-obětem domácího násilí bezplatnou právní pomoc. Dále se věnuje politickému lobbingu za ženská lidská práva, vydávání publikací nejen s tématikou domácí násilí. Více informací na: www.profem.cz

 

Za proFem, o.p.s.:                                          Za Úřad vlády:

 

Jitka Poláková                                               Olga Jeřábková

ředitelka proFem, o.p.s.                                 odd. vnějších vztahů, ÚV ČR

tel.: 774 433 005                                           tel.: 702 153 420

 

 

 

Napsat komentář