Pekingská deklarace

 

images (4)

PEKINGSKÁ DEKLARACE 4-15.září 1995

stažený soubor

1. My, vlády účastnící se čtvrté světové konference o ženách,
2. Jsme se shromáždily zde v Pekingu v září roku 1995, to jest v roku padesátéhovýročí založení Organizace spojených národů
3. Jsme odhodlány podporovat cíle rovnosti, rozvoje a míru ve prospěch všech žen ve všech částech světa v zájmu všeho lidstva,
4. Nasloucháme hlasům všech žen ze všech částí světa a bereme na vědomí různorodost žen a jejich úloh a situací, vzdáváme čest ženám, které připravily cestu a jsme inspirovány nadějí, která je přítomna v mládeži našeho světa,
5. Uznáváme, že postavení žen doznalo v minulém desetiletí v některých důležitých aspektech pokroku, ale že tento pokrok byl nerovnoměrný, že přetrvávalo nerovné postavení žen a mužů a že i nadále přetrvávají hlavní překážky, což má vážné důsledky pro blahobyt všech lidí,
6. Rovněž uznáváme, že tato situace je ještě dále zhoršována prohlubující se chudobou, která nepříznivě ovlivňuje životy většiny lidí na světě a obzvláště žen a dětí, při čemž její příčiny tkví jednak ve vnitrostátní sféře a jednak v mezinárodní oblasti,
7. Budeme se bez výhrad věnovat odstraňování těchto omezení a překážek a tímto způsobem dále zvýšíme podporu žen, jejich rozvoj a plnoprávnost na celém světě a souhlasíme s tím, že to bude vyžadovat naléhavá opatření vedená v duchu plném rozhodnosti, naděje, spolupráce a solidárnosti, a to v současné době i v budoucnupři vstupu do příštího století.
Znovu potvrzujeme svou věrnost a oddanost:

 

8. Přiznání rovných práv ženám a mužům a vrozené lidské důstojnosti žen a mužů a
také jiným cílům a zásadám zakotveným v Chartě Organizace spojených národů,Všeobecné deklaraci lidských práv i v jiných mezinárodních dokumentech, které se týkají lidských práv, obzvláště v Úmluvě o odstranění všech forem diskriminace žen a Úmluvě o právech dítěte a také v Deklaraci o odstranění násilí páchaného na ženách a Deklaraci o právu na rozvoj;
9. Zajištění plného uplatňování lidských práv v případě žen a dětí rodu ženského/děvčátek jako nezcizitelné, integrální a nedělitelné části všech lidských práv a základních svobod;
10. Pokračování budování a rozvoje konsensu a pokroku dosaženého na předchozích konferencích Organizace spojených národů a na setkáních na nejvyšší úrovni – na konferenci o ženách, která se konala v Nairobi v roce 1985, na konferencio dětech, která se konala v roce 1990 v New Yorku, na setkání na nejvyšší úrovni o životním prostředí a rozvoji, ke kterému došlo v roce 1992 v Rio de Janeiru, na konferenci o lidských právech, která se konala v roce 1993 ve Vídni, na konferenci o populaci a rozvoji, která se konala v roce 1994 v Káhiře a na konferenci o sociálním rozvoji, která se konala v roce 1995 v Kodani, a to s cílem dosažení rovnosti, rozvoje a míru;

11. Dosažení plného a účinného uskutečnění nairobských strategií na podporu žen zaměřených na budoucnost, které se týkají zlepšení postaveni žen;
12. Poskytnutí plných práv ženám a zlepšení všeobecného postavení žen včetně práva na svobodu myšlení, svědomí, vyznání, náboženství a víry, což přispěje k rozvoji morálních, etických,duchovních a intelektuálních potřeb žen a mužů, ať již jednotlivě anebo ve spolužití s jinými lidmi a tím jim zaručí možnost uplatnění svého plného potenciálu v lidské společnosti a utváření svého života v souladu se svými vlastními touhami a cíli.
Jsme přesvědčeny, že:
13. Poskytnutí plných práv ženám, posílení práv žen a jejich plné zapojení založené na rovnosti ve všech oblastech lidské společnosti včetně účasti na procesu rozhodování a přístupu k moci jsou základní podmínky pro dosažení rovnosti, rozvoje a míru;
14. Práva žen jsou lidská práva;

 

15. Rovná práva, rovné příležitosti a rovný přístup ke zdrojům, rovnoměrné sdílení
odpovědnosti za rodinu a rovnoměrné sdílení rodinných povinností muži a ženami a harmonický partnerský vztah mužů a žen jsou kritickými podmínkami pro blahobyt a dobré prospívání žen, mužů a jejich rodin a také pro konsolidaci demokracie;
16. Pro vymýcení chudoby a bídy založené na trvalém hospodářském růstu, pro dosažení sociálního rozvoje, pro ochranu životního prostředí a pro nastolení sociální spravedlnosti je nutné zapojení žen do hospodářského a sociálního rozvoje, poskytnutí ženám rovných příležitostí, zajištění rovnoprávné účasti žen a mužů jako činitelek/činitelů v rámci systému udržitelného rozvoje zaměřeného na lidi a zajištění rovnoprávné účasti žen a mužů na dělbě prospěchu plynoucího z udržitelného rozvoje;
17. Výslovné uznání a opětovné potvrzení práva všech žen na vládu nad všemi aspekty svého zdraví a obzvláště práva na řízení a určování své vlastní plodnosti je základní a neodmyslitelnou podmínkou práv žen;

 

18. Nastolení míru v rámci dané lokality, daného státu, oblasti a také nastolení míru
v celosvětovém měřítku je dosažitelné a že je neoddělitelně spojeno s podporou a zlepšením situace žen, které jsou základní a rozhodující silou v oblasti vůdcovství,řešení konfliktů a podpory trvalého míru na všech úrovních;
19. Je nezbytně nutné navrhnout, uskutečňovat a bedlivě sledovat, s plným zapojením žen, efektivní, účinné a vzájemně se posilující genderově senzitivní politiky a programy a důsledně sledovat jejich uplatňování, včetně zásad rozvojové politiky a rozvojových programů, a to na všech úrovních, jež budou podporovat posílení práv žen a jejich rozvoj a pokrok;
20. Zapojení a přispění všech aktivních členek a členů občanské společnosti,obzvláště ženských skupin a sítí a také jiných nevládních organizací anebo organizací založených na komunitách, a to s plným uznáním jejich autonomie a ve spolupráci s vládami a státní správou, je velmi důležité pro účinné uskutečňování akční základny a pro rozvoj následných činností vyplývajících z akční základny;
21. Uskutečňování a uplatňování akční základny vyžaduje angažované zapojení vláda mezinárodního společenství. Přijetím národních a mezinárodních akčních závazků včetně závazků přijatých na konferenci uznají vlády, státní správy a mezinárodní společenství potřebu podniknout prioritní opatření zaměřená na posílení práv žen,na podporu žen a na zlepšení jejich situace.
Jsme odhodlány a pevně rozhodnuty:
22. Zintenzívnit úsilí, opatření a akce zaměřené na dosažení do konce tohoto století cílů vytyčených v dokumentu nazvaném nairobské strategie na podporu žen zaměřené na budoucnost;
23. Zajistit, aby ženy a děti rodu ženského/děvčátka mohly/a plně využívat všechna lidská práva a základní svobody a podniknout účinná a rozhodná opatření proti porušování těchto práv a svobod;
24. Podniknout všechna potřebná opatření za účelem odstranění všech forem diskriminace žen a dětí rodu ženského/děvčátek a za účelem odstranění všech a
překážek, které stojí v cestě genderové rovnosti a rozvoji, pokroku a posílení práv žen;

 

25. Podněcovat muže k tomu, aby se plně účastnili na všech opatřeních a činnostech zaměřených na rovnost;
26. Podporovat hospodářskou nezávislost žen včetně zaměstnanosti a vymýtit přetrvávající a zvětšující se břímě chudoby, kterým jsou ženy zatíženy, a to zaměřováním se na strukturální příčiny chudoby a bídy a uplatňováním změn v hospodářských strukturách, zajišťováním rovnoprávného přístupu všem ženám včetně venkovských žen, jako vitálním činitelkám zúčastněným na rozvoji, k produktivním zdrojům, příležitostem a veřejným službám;
27. Podporovat udržitelný hospodářský rozvoj zaměřený na lidi včetně trvalého hospodářského růstu, a to zajištěním základního vzdělání, celoživotního vzdělávání,gramotnosti, odborného výcviku a školení a základní zdravotní péče pro dívky a ženy;
28. Podniknout pozitivní kroky, aby se zajistil mír pro další zlepšení situace žen a při uznání vedoucí úlohy, kterou ženy hrají v mírovém hnutí, aktivně pracovat v rámci úsilí zaměřeného na dosažení všeobecného a úplného odzbrojení za přísné a účinné mezinárodní kontroly a podporovat jednání vedoucí k neprodlenému uzavření univerzální a multilaterální smlouvy o zákazu jaderných zkoušek, která přispěje k jadernému odzbrojení a zamezí šíření jaderných zbraní, a to ve všech jeho aspektech;
29. Zamezit a vyloučit všechny podoby násilí páchaného na ženách a dívkách;
30. Zajistit ženám rovnoprávný přístup ke vzdělání a zajistit ženám i mužům rovné postavení ve školských a vzdělávacích institucích a při poskytování zdravotnických služeb a zlepšit sexuální a reprodukční zdraví žen a také znalosti žen v této oblasti zdraví;
31. Podporovat a ochraňovat všechna lidská práva žen a dívek;
32. Zintenzívnit úsilí zaměřené na možnost rovnoprávného využívání všech lidských práv a základních svobod ženami a dívkami, které se setkávají s mnoha překážkami,jež jim brání ve využívání svých lidských práv a ve zlepšení své situace, a to z důvodů jejich rasy, věku, jazyku, etnického původu, kultury, náboženství, nebo tělesného postižení anebo protože patří k domorodému obyvatelstvu;

 

33. Zajistit dodržování mezinárodního práva včetně humanitárního práva za účelem
ochrany žen a obzvláště ochrany dívek;
34. Rozvinout celý a úplný potenciál dívek a žen všech věkových kategorií, zajistit jejich plné a rovnoprávné zapojení do budování lepšího světa a posílit jejich úlohu v procesu rozvoje;
35. Zajistit ženám rovnoprávný přístup k hospodářským zdrojům včetně práva na vlastnictví půdy, možnosti získat úvěr, práva na využívání výdobytků vědy a technologie, práva na výcvik pro povolání, práva na získání informací, přístupu ke komunikačním prostředkům a na trhy, a to jako prostředku dosažení dalšího zlepšení situace žen a dalšího posílení práv žen a dívek včetně zvýšení jejich schopností využívat přínosy plynoucí z rovnoprávného přístupu k těmto zdrojům, a to mimo jiné pomocí mezinárodní spolupráce;
36. Zajistit úspěch akční základny, což bude vyžadovat vysoký stupeň angažovanosti na straně vlád a státních správ, mezinárodních organizací a institucí na všech úrovních. Jsme hluboce přesvědčeny, že hospodářský rozvoj, zlepšování sociální situace a ochrana životního prostředí jsou vzájemně na sobě závislými a navzájem se posilujícími složkami udržitelného rozvoje, který vytváří rámec pro naše úsilí zaměřená na dosažení vyšší kvality života pro všechny lidi. Spravedlivé zlepšování sociální situace, které uznává posilování práv chudých složek obyvatelstva a obzvláště žen, které žijí v bídě a chudobě, na využívání zdrojů životního prostředí udržitelným způsobem, je neodmyslitelným základem udržitelného rozvoje. Uznáváme také, že pro udržení sociálního zlepšení a sociální spravedlnosti je nutný široce založený a trvalý hospodářský růst v kontextu udržitelného rozvoje. Úspěšné uskutečňování akční základny bude rovněž vyžadovat dostatečnou mobilizaci zdrojů na národní i mezinárodní úrovni a také poskytnutí nových a dalších prostředků rozvojovým zemím ze všech dostupných mechanizmů financování včetně multilaterálních, bilaterálních a soukromých zdrojů, a to za účelem zlepšení situace žen a na podporu žen; finanční prostředky určené na posílení možností národních, subregionálních, oblastních a mezinárodních institucí; uplatňování přísně dodržované zásady rovnosti práv, rovnosti odpovědnosti, rovnosti povinností, rovnosti příležitostí a rovnoprávné účasti žen a mužů ve všech národních, oblastních a mezinárodních orgánech a ve všech procesech formulování zásad politiky a rozhodování; a vytvoření a posílení mechanizmů odpovědnosti vůči ženám na celém světě a na všech úrovních.

 

37. Zajistit rovněž úspěšné uskutečňování akční základny ve státech, ve kterých je
ekonomika ve stadiu přechodu, což bude vyžadovat pokračující mezinárodní spolupráci a pomoc;
38. My tímto jako vlády souhlasíme a zavazujeme se, že budeme uskutečňovat následující Akční základnu a že zajistíme, aby se genderová perspektiva odrážela ve všech našich zásadách politiky a ve všech našich programech. Vyzýváme systém organizace spojených národů, oblastní a mezinárodní finanční instituce i jiné příslušné oblastní a mezinárodní instituce, kterých se to týká a také všechny ženy a muže i nevládní organizace, a to s plným ohledem na jejich autonomii, a také všechny sektory občanské společnosti, aby se ve spolupráci s vládami plně angažovaly/angažovali a přispěly/ přispěli k uskutečňování této akční základny.

Napsat komentář