Statut Komise žen ÚV KSČM

I.

Postavení Komise žen ÚV KSČM

Komise žen ÚV KSČM (dále jen „Komise“) je stálým poradním, iniciativním

a metodickým aktivem ÚV KSČM pro prosazování rovného postavení žen a mužů.

II.

Organizace komise

Komisi tvoří předsedkyně a delegované zástupkyně z krajů z řad členek KSČM se zájmem o problematiku genderu.

Delegované zástupkyně krajů potvrzuje ÚV KSČM. V případě, že KV KSČM změní svoji zástupkyni v Komisi, její volbu opět potvrzuje zasedání ÚV KSČM.
Předsedkyni Komise z řad členek KSČM potvrzuje na návrh Komise zasedání
ÚV KSČM. Výkon funkce předsedkyně Komise je neslučitelný s jinými funkcemi v Komisi.
Tajemníka/tajemnici Komise s hlasem poradním jmenuje oddělení pro odborné zázemí, občanský sektor a mládež ÚV KSČM, které za práci komise zodpovídá ve smyslu Organizačního řádu KSČM.
Komise při své práci spolupracuje s dalšími funkcionáři/funkcionářkami strany
a jinými odborníky/odbornicemi. Podle potřeby je přizvává na svá jednání k posouzení předkládaných návrhů nebo využívá podkladů, které pro ni externě vypracovali.
Komise uskutečňuje svoji činnost v souladu s plánem práce, který schválí vždy na příslušný rok. Plán práce doplňuje a upřesňuje na základě podnětů stranických orgánů a připomínek jejích členů a členek.
Své návrhy a doporučení Komise předkládá k projednání orgánům ÚV KSČM. Předsedkyně Komise se účastní pléna ÚV KSČM s hlasem poradním.

III.

Působnost komise

Komise působí podle Stanov KSČM a v souladu se svým Statutem. Řídí se usneseními ÚV a VV ÚV KSČM a vlastním plánem práce, který z nich vychází.

Komise jako poradní a iniciativní aktiv ÚV KSČM působí na úrovni ÚV KSČM
a prostřednictvím delegovaných zástupkyň na úrovni krajů.
Komise zejména:
a)      připravuje pro ÚV KSČM návrhy na prosazování genderových zásad a opatření ve prospěch rovného postavení žen a mužů v politice a praktické činnosti KSČM,

b)      pro potřeby ÚV KSČM a jeho VV posuzuje a konzultuje návrhy a iniciativy jiných úseků a stupňů výstavby strany i subjektů mimo struktury KSČM, vztahující se k otázkám rovného postavení žen a mužů, a připravuje k nim svá vlastní doporučení,

c)      pořádá vzdělávací a osvětové semináře i podobné akce, své členky zapojuje do různorodých genderových aktivit.

IV.

Jednání a rozhodování komise

Zasedání Komise svolává a řídí její předsedkyně nebo jí pověřená zástupkyně a to minimálně 2 x ročně.

Komise rozhoduje hlasováním.
Každý členka Komise má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedkyně. Tajemník/tajemnice a přizvaní mají hlas poradní.
Komise nejdříve hlasuje o protinávrzích v pořadí, jak byly podány, a poté o původním návrhu.
5.      K jednání a rozhodování Komise je nutná účast nejméně 50 % jejích členek. Rozhodnutí a usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina přítomných členek Komise.

V.

Závěrečná ustanovení

Statut Komise schvaluje, mění a doplňuje ÚV KSČM.

Tento statut byl projednán a schválen 4. zasedáním ÚV KSČM dne 8. 12. 2012. Tímto dnem nabývá účinnosti.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář