Ing.Hana Aulická Jírovcová - Ústecký kraj zvolená poslankyně

Ing. Květa Matušovská - Pardubický kraj zvolená poslankyně

Ing. Miloslava Vostrá - Středočeský kraj zvolená poslankyně

Jsou ženy ve společnosti opravdu rovnoprávné .......

Zvyšuje se počet týraných žen ......

 

Statut Komise žen ÚV KSČM

I.

Postavení Komise žen ÚV KSČM

Komise žen ÚV KSČM (dále jen „Komise“) je stálým poradním, iniciativním

a metodickým aktivem ÚV KSČM pro prosazování rovného postavení žen a mužů.

II.

Organizace komise

Komisi tvoří předsedkyně a delegované zástupkyně z krajů z řad členek KSČM se zájmem o problematiku genderu.

Delegované zástupkyně krajů potvrzuje ÚV KSČM. V případě, že KV KSČM změní svoji zástupkyni v Komisi, její volbu opět potvrzuje zasedání ÚV KSČM.
Předsedkyni Komise z řad členek KSČM potvrzuje na návrh Komise zasedání
ÚV KSČM. Výkon funkce předsedkyně Komise je neslučitelný s jinými funkcemi v Komisi.
Tajemníka/tajemnici Komise s hlasem poradním jmenuje oddělení pro odborné zázemí, občanský sektor a mládež ÚV KSČM, které za práci komise zodpovídá ve smyslu Organizačního řádu KSČM.
Komise při své práci spolupracuje s dalšími funkcionáři/funkcionářkami strany
a jinými odborníky/odbornicemi. Podle potřeby je přizvává na svá jednání k posouzení předkládaných návrhů nebo využívá podkladů, které pro ni externě vypracovali.
Komise uskutečňuje svoji činnost v souladu s plánem práce, který schválí vždy na příslušný rok. Plán práce doplňuje a upřesňuje na základě podnětů stranických orgánů a připomínek jejích členů a členek.
Své návrhy a doporučení Komise předkládá k projednání orgánům ÚV KSČM. Předsedkyně Komise se účastní pléna ÚV KSČM s hlasem poradním.

III.

Působnost komise

Komise působí podle Stanov KSČM a v souladu se svým Statutem. Řídí se usneseními ÚV a VV ÚV KSČM a vlastním plánem práce, který z nich vychází.

Komise jako poradní a iniciativní aktiv ÚV KSČM působí na úrovni ÚV KSČM
a prostřednictvím delegovaných zástupkyň na úrovni krajů.
Komise zejména:
a)      připravuje pro ÚV KSČM návrhy na prosazování genderových zásad a opatření ve prospěch rovného postavení žen a mužů v politice a praktické činnosti KSČM,

b)      pro potřeby ÚV KSČM a jeho VV posuzuje a konzultuje návrhy a iniciativy jiných úseků a stupňů výstavby strany i subjektů mimo struktury KSČM, vztahující se k otázkám rovného postavení žen a mužů, a připravuje k nim svá vlastní doporučení,

c)      pořádá vzdělávací a osvětové semináře i podobné akce, své členky zapojuje do různorodých genderových aktivit.

IV.

Jednání a rozhodování komise

Zasedání Komise svolává a řídí její předsedkyně nebo jí pověřená zástupkyně a to minimálně 2 x ročně.

Komise rozhoduje hlasováním.
Každý členka Komise má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedkyně. Tajemník/tajemnice a přizvaní mají hlas poradní.
Komise nejdříve hlasuje o protinávrzích v pořadí, jak byly podány, a poté o původním návrhu.
5.      K jednání a rozhodování Komise je nutná účast nejméně 50 % jejích členek. Rozhodnutí a usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina přítomných členek Komise.

V.

Závěrečná ustanovení

Statut Komise schvaluje, mění a doplňuje ÚV KSČM.

Tento statut byl projednán a schválen 4. zasedáním ÚV KSČM dne 8. 12. 2012. Tímto dnem nabývá účinnosti.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář