Tajemnice Komise žen ÚV KSČM - Tereza Čechová Humpolcová

Předsedkyně Komise žen ÚV KSČM - Soňa Marková

Komise žen ÚV KSČM

Kateřina Konečná, Josef Bouda - volební kampaň do EP

Kateřina Konečná, Marie Pěnčíková, Hana Aulická Jírovcová, Alena Nohavová

Komise žen ÚV KSČM

 

Category Archives: Statut Komise žen ÚV KSČM

8.květen – konec 2.světové války

  Před 72 lety skončila 2.světová válka, nejhroznější válka v dějinách lidstva.

V květnu 1945 byla naše země tehdy Československá republika osvobozená převážně Rudou armádou, jihozápadní Čechy armádou USA a jejími spojenci.

Nelze ale zapomenout na české občany, kteří bojovali na pražských barikádách, kteří pracovali v odboji a kteří za svobodnou republiku položili svoje životy.

Nikdy na ně nesmíme zapomenout !!!

Čest jejich památce !!

 

Prohlášení Komise žen ÚV KSČM k Mezinárodnímu dni žen

Za posledních více než sto let od doby, kdy byl poprvé slaven 8. březen jako mezinárodní svátek, došlo ve společenském postavení žen k významnému pokroku. Ženy získaly právo volit, přístup na univerzity a trh práce, účastní se politického života a mají větší kontrolu nad rozhodnutími, která se dotýkají jich samotných. Přesto se ženy stále potýkají s řadou problémů, předsudků a stereotypů, které brání jejich osobnímu, profesnímu a tvořivému rozvoji.

Při příležitosti letošních oslav Mezinárodního dne žen, vyzývá Komise žen při ÚV KSČM k vytvoření příznivějšího prostředí a lepších podmínek pro profesní uplatnění žen, k zajištění dostatečných kapacit předškolních zařízení pro děti, k podpoře flexibilních forem práce a k zajištění rovného odměňování, k důslednému boji proti násilí na ženách, ke zlepšení postavení samoživitelek i k řešení tíživého postavení seniorek. Ženy jsou, bohužel, stále nedostatečně zastoupeny v rozhodovacích pozicích jak v politice, tak ve firmách. Přitom průzkumy veřejného mínění i praxe jednoznačně prokazují, že nejlépe fungují smíšené kolektivy a to platí i o politické scéně.

Využijme 8. březen v roce pro Českou republiku tak důležitých voleb do Poslanecké sněmovny k připomenutí tohoto významného mezinárodního svátku jako dne boje proti diskriminaci všeho druhu, za skutečnou rovnoprávnost žen a mužů a především za nezadatelné právo všech lidí žít v míru a sociální spravedlnosti.

Soňa Marková – předsedkyně Komise žen ÚV KSČM, poslankyně PS PČR 

Odešel člověk….

12507137_10205334523787391_907092393023457116_n

 

V pátek 22.1.2016 odpoledne náhle zemřel člen KSČM, člen VV ÚV KSČM, člen stínové vlády za KSČM, dlouholetý poslanec za KSČM PS PČR a současný poslanec EP  Míla Ransdorf. Tato zpráva nás všechny zarmoutila a hlavně nás moc překvapila. M.Ransdorf odvedl od r.1990, kdy vstoupil do politiky pro KSČM a občany této země kus poctivé práce. Byl to velmi vzdělaný,inteligentní člověk. Zdatný rétor a diskutér. Argumentačně svoje protivníky v drtivé většině vždy porazil. Byl vstřícný i k problematice rovného postavení žen a mužů ve společnosti. Byl ochotný naslouchat argumentům ze strany žen a svých stranických kolegyň.

Budeme na Mílu Ransdorfa vzpomínat vždy s úctou .

Čest jeho památce !!

images 3

Statut Komise žen ÚV KSČM

I.

Postavení Komise žen ÚV KSČM

Komise žen ÚV KSČM (dále jen „Komise“) je stálým poradním, iniciativním

a metodickým aktivem ÚV KSČM pro prosazování rovného postavení žen a mužů.

II.

Organizace komise

Komisi tvoří předsedkyně a delegované zástupkyně z krajů z řad členek KSČM se zájmem o problematiku genderu.

Delegované zástupkyně krajů potvrzuje ÚV KSČM. V případě, že KV KSČM změní svoji zástupkyni v Komisi, její volbu opět potvrzuje zasedání ÚV KSČM.
Předsedkyni Komise z řad členek KSČM potvrzuje na návrh Komise zasedání
ÚV KSČM. Výkon funkce předsedkyně Komise je neslučitelný s jinými funkcemi v Komisi.
Tajemníka/tajemnici Komise s hlasem poradním jmenuje oddělení pro odborné zázemí, občanský sektor a mládež ÚV KSČM, které za práci komise zodpovídá ve smyslu Organizačního řádu KSČM.
Komise při své práci spolupracuje s dalšími funkcionáři/funkcionářkami strany
a jinými odborníky/odbornicemi. Podle potřeby je přizvává na svá jednání k posouzení předkládaných návrhů nebo využívá podkladů, které pro ni externě vypracovali.
Komise uskutečňuje svoji činnost v souladu s plánem práce, který schválí vždy na příslušný rok. Plán práce doplňuje a upřesňuje na základě podnětů stranických orgánů a připomínek jejích členů a členek.
Své návrhy a doporučení Komise předkládá k projednání orgánům ÚV KSČM. Předsedkyně Komise se účastní pléna ÚV KSČM s hlasem poradním.

III.

Působnost komise

Komise působí podle Stanov KSČM a v souladu se svým Statutem. Řídí se usneseními ÚV a VV ÚV KSČM a vlastním plánem práce, který z nich vychází.

Komise jako poradní a iniciativní aktiv ÚV KSČM působí na úrovni ÚV KSČM
a prostřednictvím delegovaných zástupkyň na úrovni krajů.
Komise zejména:
a)      připravuje pro ÚV KSČM návrhy na prosazování genderových zásad a opatření ve prospěch rovného postavení žen a mužů v politice a praktické činnosti KSČM,

b)      pro potřeby ÚV KSČM a jeho VV posuzuje a konzultuje návrhy a iniciativy jiných úseků a stupňů výstavby strany i subjektů mimo struktury KSČM, vztahující se k otázkám rovného postavení žen a mužů, a připravuje k nim svá vlastní doporučení,

c)      pořádá vzdělávací a osvětové semináře i podobné akce, své členky zapojuje do různorodých genderových aktivit.

IV.

Jednání a rozhodování komise

Zasedání Komise svolává a řídí její předsedkyně nebo jí pověřená zástupkyně a to minimálně 2 x ročně.

Komise rozhoduje hlasováním.
Každý členka Komise má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedkyně. Tajemník/tajemnice a přizvaní mají hlas poradní.
Komise nejdříve hlasuje o protinávrzích v pořadí, jak byly podány, a poté o původním návrhu.
5.      K jednání a rozhodování Komise je nutná účast nejméně 50 % jejích členek. Rozhodnutí a usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina přítomných členek Komise.

V.

Závěrečná ustanovení

Statut Komise schvaluje, mění a doplňuje ÚV KSČM.

Tento statut byl projednán a schválen 4. zasedáním ÚV KSČM dne 8. 12. 2012. Tímto dnem nabývá účinnosti.