Seminář k rovným příležitostem žen a mužů v EU

seminář únor 2015

Vzdělávali jsme se

V polovině února se sjeli z celé České republiky do Prahy zájemci a zájemkyně o problematiku rovnosti žen a mužů v politice Evropské unie. Na pořadu dne byl totiž celostranický seminář připravený Komisí žen ÚV KSČM. Jednalo se již o třetí seminář tohoto druhu, jehož cílem bylo opět vzdělat se a diskutovat o případných nejasnostech.

»Víme, že vzdělávat se v oblasti rovných příležitostí mužů a žen není příliš populární,«připustila v úvodu předsedkyně Komise žen Soňa Marková, když vítala hostky a hosty, účastnice a účastníky. Jiná cesta však pro pochopení problematiky genderu není – jen osvěta. Chtějí-li členky KSČM měnit zaběhané stereotypy, musejí především samy znát a vědět, jak se tato tematika zpracovává na vládní (státní) úrovni a jak v Evropské unii, příp. ve světě, poznamenala.

Úřad nelení

Po úvodní zdravici od místopředsedkyně a místopředsedy ÚV KSČM Miloslavy Vostré a Jiřího Dolejše se slova chopily odbornice na slovo vzaté. Lucia Zachariášová, vedoucí Oddělení rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR, podrobně vysvětlila svou agendu. Její oddělení je sekretariátem vládního poradního orgánu – Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů. Radu tvoří, paritně, muži a ženy reprezentující vládní orgány i neziskový a akademický sektor. Rada zřizuje výbory: výbor pro institucionální zabezpečení žen a mužů, výbor pro sladění soukromého a veřejného života a výbor pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích, v jehož čele stojí našim čtenářkám známá Jana Smiggels Kavková, ředitelka Fóra 50 %. Právě tento výbor vypracoval Akční plán pro vyrovnané zastoupení žen a mužů, který musí projít připomínkovým řízením, informovala Zachariášová.

Další složkou Rady vlády pro rovné příležitosti je výbor pro prevenci domácího násilí a dvě pracovní skupiny. První nese název Muži a rovnost žen a mužů (zde řečnice připomněla, že vyrovnané zastoupení žen a mužů je výhodné pro celou společnost), druhá se zabývá porodnictvím coby aktuálním tématem, jež rezonuje částí společnosti.

V současné době platí Vládní strategie rovnosti žen a mužů na léta 2014-2020, což je poprvé v historii u nás, – konstatovala Zachariášová, kdy byl takto dokumentem stanoven strategický cíl vlády. V této strategii je zastoupeno skoro vše: slaďování, domácí násilí, porodnictví, vícečetná diskriminace aj. V návaznosti na vládní strategii se formulují akční plány, které jsou konkrétnějším rozpracováním, informovala dále.

Do agendy oddělení rovnosti žen a mužů patří také agenda mezinárodní. Lotyšské předsednictví, které v tomto půlroce řídí Evropskou unii, si vytýčilo věru velkorysý cíl: snížit rozdíly mezi důchody žen a mužů v zemích EU. Jenže bude vůle v této věci něco udělat, a je vůbec možné dosáhnout zlepšení? Průměrný evropský rozdíl mezi důchody, které pobírají senioři a seniorky, činí 16,4 %. V ČR jsme na tom hůře – cca 18 %. »Už jsme se vyšvihli na čtvrté nejhorší místo,« zaironizovala Zachariášová. Ačkoli se vnímání a přijímání mnohých nápadů z oblasti rovných příležitostí, pocházejících z evropských struktur, vstupem ČSSD do vlády poněkud změnilo k lepšímu, přesto je přístup státu k evropské směrnici o genderové vyváženosti odmítavý. »ČR je v blokační menšině,« konstatovala řečnice.

Problematikou rovnosti obou pohlaví se ze všech úhlů zabývá Evropský institut pro rovnost žen a mužů, který sídlí v litevském Vilniusu, dozvěděli se dále posluchači a posluchačky semináře.

I na poli celosvětové politiky je na čem popracovat. I to má v náplni práce oddělení Úřadu vlády, řízené Zachariášovou. Např. péče o naplňování Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen, která byla přijata v 80. letech minulého století. Co čtyři roky vlády skládají účty, jak se jim daří úmluvu ve svých zemích realizovat a odstraňovat všechny formy diskriminace.

Marcela Adamusová (vlevo) a Markéta Mottlová

Na pořadu dne je i jedna žhavá novinka. Ve hře je tzv. zipový zákon. Protože jsme jej již nejednou představili, nyní jen stručně: jeho aplikace na některé druhy voleb by znamenala prosazení modelu, že na prvním a druhém místě kandidátní listiny by stanul muž-žena, resp. žena-muž, pak v každé trojici jeden kandidát/jedna kandidátka opačného pohlaví. Tím by se dosáhlo aspoň 30procentního zastoupení žen ve volených orgánech. Opatření by bylo od politických stran vymáháno pod sankcí nižšího státního příspěvku za mandát. Vládě by měl být návrh předložen do konce března. Tak tedy uvidíme, je to totiž návrh z kategorie výbušných…

Po vystoupení bylo Lucii Zachariášové položeno několik dotazů. Cenné bylo, že většinou od přítomných mužů. Někdejší europoslanec a nynější zastupitel Jaromír Kohlíček, který je mnohonásobným otcem a dědečkem, upozornil na každodenní úskalí slaďování profesního a rodinného života žen i mužů, když malé děti nelze nechat v mateřince do 18 hodin… »A podívejte se, jaké pracovní doby mají ženy pracující v obchodních řetězcích!« uhodil politik hřebíček přímo na hlavičku. Poslankyně Marková i na základě tohoto podnětu v další části semináře vysvětlila, proč musejí ženy pronikat (nejen) do komunální sféry. Právě proto, aby ovlivnily i délku pracovní doby v mateřských školách a další faktory, jež dopadají na každodenní život rodin.

Program oživil kvíz

V další části semináře – dříve než začaly svůj výklad – přistoupily odbornice Fóra 50 %Marcela Adamusová (již »známá tvář« z předminulého semináře Komise žen) a její kolegyně Markéta Mottlová k malému kvízu. Posluchačstvo tak šikovně zbystřilo svou pozornost. Kolik je vysokoškolaček v ČR z celkového počtu absolventů a absolventek? Šedesát jedna procent; více je absolventek pedagogických, sociálních a právních oborů (80 %), v technických oborech to však také není špatné (31 %) – tak zněla správná odpověď. Kolik je zaměstnaných žen v ČR? Také 61 %, pro srovnání: na Maltě 40 %, zato Švédsko či Dánsko mají 80procentní zaměstnanost žen. Zastoupení žen ve vedení stovky největších firem u nás je jen sedmiprocentní, a co se týká zastoupení žen ve sněmovně, je 20procentní. Zato v europarlamentu – díky progresivním stranám na levici (frakce GUE/NGL má shodný počet europoslankyň a poslanců) je podíl političek 37procentní, v Evropské komisi 31procentní.

Kde nás tlačí bota

Jako vskutku bolestivý problém současnosti vidí Adamusová s Mottlovou značný výskyt projevů domácího násilí (každá třetí žena za život se s některou formou násilí setká; proto je nutné tlačit na vládu, aby konečně podepsala Istanbulskou úmluvu proti všem formám násilí na ženách) a rozdílnost mezi muži a ženami ve mzdách na stejných pozicích s následky do seniorského věku (rozdíly v penzích). Odkrývá se tak nesoulad mezi (vysokým) průměrným dosaženým vzděláním žen a jejich (zpravidla méně strmým) profesní vývojem, konstatovaly odbornice. »Některá povolání byla historicky prestižní (např. učitel-učitelka), ale vstupem žen do odvětví prestiž, vyjádřená mzdovým oceněním, poněkud klesla. A to je problém,« zaznělo na semináři. Pro připomínání tohoto nelogického nesouladu slouží např. Evropský den rovného odměňování (28. únor).

Témat k zamyšlení je více. Máme nízkou zaměstnanost samoživitelek a starších žen, dopady rodičovství na muže a ženy jsou odlišné. Maminky dětí ve věku do pěti let jsou velmi málo zaměstnány, přičemž příčinou je malá nabídka flexibilních úvazků a dostupných předškolních zařízení…

O poznané pravdě – že lépe pracují smíšené pracovní kolektivy, tedy kolektivy mužů a žen a lidí různého věku a zkušeností – netřeba již pochybovat. Krizové situace lépe přecházejí právě podniky se ženami ve vedení, podtrhly přednášející. Adamusová a Mottlová také vyzdvihly potřebnost úřadu ministra pro lidská práva v české vládě, který nebyl vždy automatický.

Kupředu, schopné ženy!

Evergreenem poslední doby v euroagendě je otázka kvót, jež mají cílit na vyšší zastoupení žen v některých rozhodovacích pozicích. Bývalá eurokomisařka Viviane Redingová přišla s návrhem směrnice na vyvážené zastoupení ve vedení velkých podniků. »Je-li více absolventek vysokých škol, což je statisticky dáno, a tyto pak nezaujímají vysoké posty, pronikají do vedení podniků i méně schopní muži,« dovodily přednášející. Nevyužitím schopností a znalostí vysokoškolaček se společnost dopouští plýtvání vložených investic. Tak zní racionální vysvětlení, proč schopné a vzdělané ženy mají jít kupředu. Požadavkem směrnice EU je do roku 2020 zajistit 40procentní zastoupení žen (týká se obecně méně zastoupeného pohlaví) v nevýkonných orgánech firem kótovaných na burze. Takže to zase takové sebezapření není… Postoj Sobotkovy koaliční vlády je však negativní, zatímco názory veřejnosti jsou podle průzkumu opačné, poznamenaly řečnice. Prý by 78 % českých obyvatel (72 % mužů a 83 % žen) podpořilo závazné legislativní opatření v tomto duchu.

Výzvy současnosti

Jako projev zájmu o problematiku chápali organizátoři a organizátorky diskusní příspěvky. Padaly otázky k přemýšlení: Kam směřuje výchova dnešních dívek? Vždyť právě tam bychom měli začítJak vypadá celá společnost?

»Kde jsou rovné podmínky žen a mužů, je i vyšší porodnost,« poukázala na zajímavé souvislosti Mottlová. Ovšem rodiny musejí mít zázemí, aby mohly mít děti, zazněl další hlas v diskusi. K tomu byl vysloven všeobecný souhlas. »Výchovu k rovnosti a rovným příležitostem je třeba provádět všude – v rodině, škole, médiích,« poznamenala Soňa Marková, která informovala, že také ona a její kolega z poslaneckého klubu Jan Klán se angažují ve výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice. »Pokud se však u nás nezačnou rodit děti, tak v budoucnu hrozí, že nás převálcuje islám, a o rovnoprávném zastoupení žen si budeme moci nechat jen zdát,« poukázal Vladimír Sácký na další velké nebezpečí. Zanikne totiž naše kultura, která dbá, či aspoň tenduje prokazatelně k rovnosti obou pohlaví…

Na závěr zformulovala předsedkyně Komise žen dvě výzvy. První se obrací na stranickou veřejnost:

Účastnice a účastníci semináře se většinově shodli na tom, že zavádění pozitivních opatření ve prospěch vyrovnaného zastoupení žen a mužů v rozhodovacích procesech, včetně tzv. kvót, je prospěšné pro rozvoj demokratické společnosti a je potřeba nadále vysvětlovat jejich smysl.

Druhá směřuje k vládě:

V den, kdy si připomínáme mezinárodní Den boje proti násilí na ženách (14. únor), se účastnice a účastníci připojují k výzvě, aby ČR konečně podepsalaIstanbulskou úmluvu, která usiluje o vyřešení všestranného porušování lidských práv žen.

Diskutovat o genderových tématech bude možné na podzim na dalším celostranickém semináři. Komise žen v tomto smyslu nepoleví a připraví ve spolupráci s Oddělením odborného zázemí, občanského sektoru a mládeže ÚV KSČM opět zajímavý program. Komise také zprovoznila své webové stránky www.komisezenkscm.cz.

Monika HOŘENÍ

FOTO – autorka (2)

 

Napsat komentář